POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

1.Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/ 679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) po przekazaniu danych przez Kupującego jest

VIKRAFT POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000886518

NIP 6793212986

REGON 388286599

Adres siedziby: Jana Zamoyskiego 81, 30-519 Kraków, Polska

2.Cele w jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe:

a) zapewnianie obsługi transakcji Kupującego, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b) Rejestracja oraz zarządzanie kontem Kupującego;

c) monitorowanie aktywności Kupujących

d) kontaktowanie się z Kupującymi, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

e) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu;

f) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży lub usługi Newsletter;

g) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

h) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług;

i) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

j) wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

k) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

l) statystycznych;

m) archiwizacyjnych;

n) w. zapewnienie rozliczalności.

3.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są:

a) wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta oraz umowy sprzedaży na podstawie art. 6 pkt. 1 b) RODO,

b) zgoda na działania marketingowe na podstawie art. 6 pkt. 1 a) RODO,

c) zgoda na profilowanie na podstawie art. 6 pkt. 1 a) RODO,

d) przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 pkt.1 c) RODO, prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO.

4.Kategorie i zakres przetwarzanych danych osobowych: dane niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorcą a Kupującym. ( jeśli wiadomo jakie dane można podać).

5.Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. firmy przewozowe (kurierzy, Poczta Polska) oraz innym Administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes lub jest to niezbędne z uwagi na wykonanie umowy. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6.Państwa dane osobowe będą przechowywanie przez okres:

a) wymagany przez przepisy prawa,

b)niezbędny do przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży,

c) niezbędny do przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta

d) posiadania konta,

e) do momentu cofnięcia zgody na marketing i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

7.Posiada Pani/ Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na wskazany wyżej adres.

9.Podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy, konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą.

10.W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu danych, w celu monitorowania aktywności kupujących oraz dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami.

Bezpieczeństwo informacji

1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane są chronią również poprzez wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2.Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie hasła i loginu. W celu zapewnienia stosowanego poziomu bezpieczeństwa hasło dostępu do Konta istnieje w formie zaszyfrowanej. Rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.

3.Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Polityka związana z plikami cookies

1.Pliki cookies – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery www.misslovely.pl. lub także przez serwery firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika (min. Komputer, smartfon itp.).

2.Serwery mogą odczytać pliki cookies przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego.

3.Przeglądarki internetowe w ustawieniach domyślnych akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

4.Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub zablokować możliwość ich tworzenia.

5.Zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies może negatywnie wpłynąć na działanie strony www.misslovely.pl na urządzeniu jej użytkownika.

6.Cele tworzenia plików cookies:

a) dostosowanie zawartości serwisu szybkiszop.pl internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług, jakie zapewnia strona www.misslovely.pl,

b) tworzenia statystyk oraz ich analizowania,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu www.misslovely.pl

7.Rodzaje tworzonych oraz używanych plików cookies:

a) Zasadnicze rodzaje plików cookies:

-sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (najczęściej przeglądarki internetowej);

-stałe - są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8.Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.

b) pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

c) pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne);

d) pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

e) pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

9.Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

10.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.